Browsing All Posts filed under »* 9e déclinaison«

STǪNG; cadre

juin 15, 2010 par

0

cadre, support – STǪNG, fém. sg. n. stǫng a. stǫng g. stangar d. stǫng pl. n. stengr, stengir a. stengr, stengir g. stanga d. stǫngum

STRǪND; grève

juin 15, 2010 par

0

grève, rivage, plage – STRǪND, fém. sg. n. strǫnd a. strǫnd g. strandar d. strǫnd pl. n. strendr, strendir a. strendr, strendir g. stranda d. strǫndum

RǪND; jante

juin 15, 2010 par

0

jante, bouclier – RǪND, fém. sg. n. rǫnd a. rǫnd g. randar d. rǫnd pl. n. rendr, rendir a. rendr, rendir g. randa d. rǫndum

TÁ; orteil

juin 15, 2010 par

0

tá – TÁ, fém. sg. n. tá a. tá g. tár d. tá pl. n. tær a. tær g. tá d. túm

SÆNG; lit

juin 15, 2010 par

0

lit – SÆNG, fém. sg. n. sæng a. sæng g. sængar d. sæng pl. n. sængr a. sængr g. sænga d. sængum

RÓT; racine

juin 15, 2010 par

0

racine – RÓT, fém. sg. n. rót a. rót g. rótar d. rót pl. n. rœtr a. rœtr g. róta d. rótum

MÚS; souris

juin 15, 2010 par

0

souris – MÚS, fém. sg. n. mús a. mús g. músar d. mús pl. n. músr a. músr g. músa d. músum