SKATI, chef

Posted on 15 juin 2010 par

0


chef

SKATI, masc.

sg.

n. skati

a. skata

g. skata

d. skata

pl.

n. skatnar

a. skatnar

g. skatna

d. skatnum